Indikacije:
- stanja nakon CVI, kraniocerebralnih povreda, operacija TU mozga i kičmene moždine
- neuroloških oboljenja (sclerozis multiplex) i druga oboljenja centralnog motornog neurona)
- oštećenja perifernog motornog neurona
- stanja posle traume kičmenog stuba sa oštećenjem kičmene moždine i rehabilitacijom urirarnog trakta
- stanje posle povreda koštano-zglobalnog sistema
- zapaljenski rumatizam u mirnoj fazi
- degerativni reutizam (zgloboni i vanzglobni)

TERAPIJSKE MOGUćNOSTI
- HIDROTERAPIJA: terapijski bazen sa mineralnom vodom (hipotermna slana, sumporna, jodna voda) sa podvodnom masažom
- HABARTH kada za individualni hidrokinezi program
- čETVOROćELIJSKE LOKALNE KUPKE sa glvanskom strujom
- TERMOTERAPIJA (parafin i krioterapija)
- FOTOTERAPIJA (IR, UV)
- BIOTRON TH
- ELEKTROTERAPIJA GA struje IF, DD, KTD, UZ, eksponencijalne struje, klasična elektrostimulacija, funkcionalna elektrostimulacija TENS
- MAGNETO TH: niskofrekventivno magnetno polje
- LASEROTERAPIJA
- AKUPUNKTURA
- RADNA TERAPIJA
- LOGOPEDSKI TRETMAN - vežbe po trijažnom testu artikulacije, program u skladu sa oštećenjem govornih poremećaja
- PSIHOLOšKA OBRADA

DIJAGNOSTIKA: RTG, LABORATORIJA (hematološka - biohemijska), EKG

KONSULTATIVNA SLUžBA:
- ORTOPED
- UROLOG
- INTERNISTA
- NEUROPSIHIJATAR
- NEUROHIRURG